Počítačová grafika
2019/20


Mgr. Marta Hlavová

marta.hlavova@fs.cvut.cz
D-305b (Karlovo náměstí)
čtvrtek 12:30 - 14:00

informace o předmětu → mat.fs.cvut.cz

 • obsah přednášek a cvičení
 • podrobný harmonogram přednášek a cvičení
 • literatura:
  • Linkeová, I.: Základy počítačového modelování křivek a ploch
 • klasifikovaný zápočet (dvě samostatné práce + test)
 • body navíc (cvičení)

Počítačová grafika 2019/20

Křivka

podle hlediska:
 • dráha bodu
 • množina bodů dané vlastnosti - průnik, řez, ...
 • objekt generovaný řídícími body

Křivka = spojité zobrazení intervalu do roviny či prostoru

Křivka - popis

analytické vyjádření:
 • explicitní
 • implicitní
 • parametrické
  • bodová rovnice
  • vektorová rovnice

typ rovnice:
 • transcendentní
 • algebraická (polynomiální)

Křivky v počítačové grafice

základní dělení křivek:
 • interpolační
 • aproximační

pojmy:
 • segment
 • regulární (singulární) bod
 • inflexní bod

Bézierova křivka n-tého stupně

Pierre Étienne Bézier (1910-1999), Renault
Paul de Faget de Casteljau (*1930), Citroën
Сергeй Натaнович Бернштeйн (Sergei Bernstein) (1880-1968)

 • aproximační křivka (jednosegmentová)
 • uniformní parametrizace
 • řídící polygon křivky, konvexní obal
 • lineární kombinace bodů řídícího polygonu

Bézierova křivka n-tého stupně

Dáno: řídící polygon

\[\Downarrow\]
vektorová rovnice křivky

Bernsteinovy polynomyBézierova křivka prvního stupně (lineární)

Bézierova křivka druhého stupně (kvadratická)

Bézierova křivka třetího stupně (kubická)

Bernsteinovy polynomy

Vlastnosti Bézierových křivek

 • počáteční bod křivky
 • koncový bod křivky
 • tečný vektor v počátečním bodě křivky
 • tečný vektor v koncovém bodě křivky

de Casteljau algoritmus

postupná lineární interpolace

de Casteljau algoritmus

Příště: Spojitost, Coonsova kubika