Základy Algoritmizace a Programování

Ú 12101: semestr: 3, rozsah 2+2, kl. zápočet


Cvičení

Viz kurz v Moodle

1. Práce v prostředí MATLAB, proměnná, přiřazení, výraz. Proměnná, přiřazení, výraz, středník, help, disp a input. Matematické funkce. Vektory a matice, základní operace s vektory a maticemi.

2. Editor, zápis vlastního programu (skriptu). Vstup(input) a výstup(disp). Realizace jednoduchého programu (výpočet). Vektory a matice, operace s vektory a maticemi, pokročilejší funkce.

3. Příkazy load a save. Funkce plot. Realizace jednoduchého programu pro práci s vektory/maticemi. Logický výraz. Podmíněnný příkaz

4. Podmíněnný příkaz. Algoritmizace jednoduchého skriptu s podmíněným příkazem. Funkce linspace, cyklus for. Operace s prvky vektorů/matic a operátory pro práci po složkách. Realizace jednoduchého programu (součet, minimum).

5. Cyklus while. Realizace jednoduchého programu/skriptu s cyklem i podmíněným příkazem. Funkce v MATLABu.

6. Realizace vlastní funkce v MATLABu. Numerická integrace a numerické derivování. Odhad chyby numerické integraci metodou polovičního kroku.

7. Realizace vlastní funkce v MATLABu. Hledání kořene nelineární rovnice f(x) = 0. Půlení intervalů, metoda sečen. Newtonova metoda.

8. Interpolace polynomem a splinem. Příkaz plot. Příkazy pro interpolaci a spline funkce. Aproximace dat, metoda nejmenších čtverců. Lineární regrese.

9. Podrobnější práce s grafy v MATLABu. Příkaz plot, popis grafu a znázorněných veličin. Tečna ke grafu funkce. Příkaz get, set, gca, gcf apod. Struktura v MATLAB a jejich použití. Realizace funkce s argumentem struktura.

10. Grafické znázornění Taylorova polynomu, částečného součtu Fourierovy řady. Export obrázku do souboru, příkaz print. Grafy ve 3D.

11. Rychlé algoritny - rychlá Fourierova transformace. Použití pro zpracování signálu. Třídění. Funkce find a její použití.

12. Struktura složitějšího programu. Gaussova eliminace. Realizace pomocí funkce.

13. Rezerva.