Základy algoritmizace a programování

Petr Sváček
Ústav technické matematiky

Cviceni č. 3


Ulohy pro 3. tyden

MATLAB: Řešení soustav lineárních rovnic, Gaussova eliminace. Determinant, inverzní matice. Vlastní čísla a vlastní vektory matice. Příkaz plot, interpolace a spline funkce.


 1. Soustava rovnic
  a) Nalezněte řešení soustavy rovnic A x = b.
  b) Zjistěte reziduum, tj. r = b - A x a jeho velikost (norm).
  c) Zjistěte inverzní matici k dané matici A. Užijte ji k řešení dané soustavy.
  d) Spočtěte determinant matice A.
  e) Určete vlastní čísla a vlastní vektory matice A.
  f) Postup matice opakujte pro matice AA a AAA. Vektor b volte jako vektor samých jedniček.

  Uzivane prikazy:
  
  A = [ 4  -1 -2 0; -1 5 -1 0; -1 -1 3 -1; 0 -1 -1 2]
  
  b = [ 4 ; -1 ; -1 ; 0];
  
  Matice AA, AAA:
  
  AA = [1/1.  1/2.  1/3.  1/4.; 1/2. 1/3. 1/4. 1/5.; 1/3.  1/4.  1/5.  1/6.; 1/4.  1/5.  1/6.  1/7.];
  
  AAA = hilb(7);
  

 2. Vlastní čísla a vektory matic, geometrická interpretace.
  a) Nalezněte řešení soustavy rovnic A x = b.
  b) Určete všechna lambda, která řeší rovnici A x= lambda E x, kde E je jednotková matice.
  c) Určete vlastní čísla a vlastní vektory matice A.
  d) Zvolte 3 nejmenší a největší vlastní čísla a příslušné vektory znázorněte graficky (tj. na ose y jsou složky vektoru a na ose x index).

  Uzivane prikazy:
  n = 11; 
  A = 2 * diag(ones(n,1)) - diag(ones(n-1,1),1) - diag(ones(n-1,1),-1);
  b = zeros(n,1);
  b(5) = 1;
  

 3. Interpolace po částech lomenou čarou a spline funkce (interp1, spline).
  a) Je daná tabulka hodnot x, y. Vypočtěte přibližně hodnoty funkce v bodech xx pomocí interpolace (interp1)
  b) Je daná tabulka hodnot x, y. Vypočtěte přibližně hodnoty funkce v bodech xx pomocí spline fce (spline)
  c) Graficky (plot) znázorněte hodnoty x,y a také hodnoty interpolace z a), b).
  d) Spočtěte rozdíl hodnot z a,b a graficky tento rozdíl znázorněte.

  Uzivane prikazy:
  x = [ -2 -1  0  1   2];
  y = [ 1 0.5 0  -0.6 -2];
  
  xx = -2:0.005:2;