Základy algoritmizace a programování

Petr Sváček
Ústav technické matematiky

Cvičení č. 1

Stručně doporučené úlohy pro 1. cvičení

MATLAB: Práce v prostředí, proměnná, přiřazení, výraz. Vektory a matice, operace s nimi. Operátor linspace. Graf jednoduché funkce (plot). Matematické funkce. Příkaz cyklu. Zápis M-skriptu.


 1. Spuštění prostředí, výpočet výrazu, konstanty (pi,e), matematické funkce. Proměnné:

  a) Spustte prostredi MATLAB. V prikazove radce vypocitejte soucet cisel, napr. 1451, 521, 452, 532, 345.
  b) Z vysledneho soucty vypocitejte cast 20 procent.
  c) Prevedte uhel ve stupnich na radiany, napr. 30 stupnu.
  d) Spoctete hodnotu goniometrickych funkci pro uhly 0, 30, 45, 60 a 90 stupnu.
  e) Spoctete hodnotu odmocniny ze 2, odmocniny 3, atp.
  f) Do promenne r ulozte polomer jako odmocninu ze 2, do promenne h ulozte konstantu e. Spoctete objem a povrch valce o danem polomeru a vysce. Uvedte presnost vysledku na 6 desetinnych mist.

  Uzivane prikazy:
  1451 + 2 * 521
  77 * 0.6
  help sqrt
  ans
  R = 5;
  V = 0.2;
  

 2. Vektory a matice. :

  a) Do proměnné A uložte matici 3 x 3 s prvky 4 na diagonále, -1 ostatní.
  b) Do proměnné B uložte matici 3 x 4 s prvky 1 na diagonále, 0 pod diagonálou a 1 nad diagonálou.
  c) Do proměnné C uložte jednotkovou matici 4 x 4.
  d) Do proměnné E uložte jednotkovou matici 3 x 3, do D transpozici B.
  e) Do proměnné Z uložte nulovou matici 5 x 5.
  f) Spočtěte determinant matice A, determinant součinu matic D krát B nebo B krát D.
  g) Definujte symetrickou čtvercovou matici A typu 5 x 5 (prvky zadány na cvičení), sloupcový vektor x. Spočtěte Ax, x^T A x.

  Uzivane prikazy:
   K = [1 2 3 ; 4 5 6]
   [1 2 3 ; 4 5 6]'
   ones(2,4)
   zeros(3,3)
   help ones
   helpwin zeros
   help eig
   help
   K(2,3)
   K(2,:)
   K(:,1)
  

 3. Zápis jednoduchého programu pro výpočet hodnoty výrazu
  a) Otevrete editor, vytvorte novy soubor a ulozte ho jako soubor s priponou M. Zkuste jak funguje.
  b) Upravte tak, aby pocital napr. obsah a obvod kruhu.

    r = input('Polomer?');
  
    S = 4 * r; 
    
    disp(S);
  

 4. Graf funkce (plot), cyklus for
  a) Zobrazte grafy funkcí e na x, sin, cos, tg, cotg, arctg, logaritmus apod.
  b) Zobrazte graf funkce 1 + x^2. Užijte příkaz for (help for) a vycislujte y(i) pro všechna i. Alternativně: užijte operátory.
  c) Zobrazte v intervalu (-1,1) funkce exp(x), a funkce 1 + x, 1+ x + x^2 / 2, ...

  Uzivane prikazy:
    x = 0:0.01:6.28;
  
    y = sin(x);
  
    for i = 1:length(x),
     yy(i) = sin(x(i));
    end
  
    plot(x, y);
  
    help plot