Operace a funkce (Matlab, C)

Aritmetické operace

operace    Matlab   C
sčítání + +
odčítání - -
násobení * *
dělení / /
umocnění^funkce pow
modulofun. mod %

Logické operace

operace    Matlab   C
negace~ !
konjunkce ("a") & &&
disjunkce ("nebo") | ||

Relace

relace    Matlab   C
rovno == ==
nerovno ~= !=
menší < <
menší nebo rovno <= <=
větší > >
větší nebo rovno >= >=

Matematické konstanty

konstanta    Matlab   C
číslo PipiM_PI

Matematické funkce

funkce    Matlab   C
sin xsin(x)sin(x)
cos xcos(x)cos(x)
tg xtan(x)tan(x)
arcsin xasin(x)asin(x)
arccos xacos(x)acos(x)
arctg xatan(x)atan(x)
e xexp(x)exp(x)
ln xlog(x)log(x)
x 1/2sqrt(x)sqrt(x)
a xpower(a, x)pow(a, x)
abs. hodnotaabs(x)fabs(x)
zaokrouhleníround(x)floor(x + 0.5)
zaokr. nahoruceil(x)ceil(x)
zaokr. dolůfloor(x)floor(x)
zbytek po x děleno ymod(x, y)fmod(x, y)

Čtení z klávesnice a tisk na obrazovku

funkce    Matlab   C
čtení celého čísla do proměnné n:n = input('zadejte pocet:')scanf("%d", &n);
čtení reálného čísla do proměnné x:x = input('zadejte vysku:')scanf("%f", &x);
tisk celého čísla n:disp(n)printf("%d", n);
  ... a s komentářem:fprintf('pocet je %d', n)printf("pocet je %d", n);
tisk reálného čísla x:disp(x)printf("%f", x);
  ... s komentářem a odřádkováním:fprintf('Vaha je %f kg.\n', x)printf("Vaha je %f kg.\n", x);


Poslední aktualizace: 30. září 2010